P3P Inheritance rules

posted on 06 Aug 2010 14:37 by voldemor
การสืบทอดสกิลในการผสม Persona


ในการผสม Persona นั้น ตัว Persona ผลลัพธ์จะสามารถสืบทอดสกิลต่างๆจากตัวที่เป็นวัตถุดิบในการผสมได้ ซึ่งจำนวนสกิลที่จะสามารถรับต่อมาได้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสกิลของตัวที่เป็น วัตถุดิบทุกตัวรวมกัน ดังนี้

น้อยกว่า 6 > ได้รับ 1 สกิล
6-8 > ได้รับ 2 สกิล
9-11 > ได้รับ 3 สกิล
12-23 > ได้รับ 4 สกิล
24-31 > ได้รับ 5 สกิล
32-47 > ได้รับ 6 สกิล
48 > ได้รับ 7 สกิล

โดยที่ Persona แต่ละตัวนั้นจะมีหมวดหมู่ของตัวเอง ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะมีความสามารถในการสืบทอดสกิลในสายต่างๆได้ไม่เท่ากัน (สกิลก็ถูกแบ่งออกเป็นสายต่างๆเช่นกัน) ตามรายการด้านล่าง โดยจะใช้ตัวคูณเป็นตัวแสดงแทน % ความสำเร็จในการสืบทอดสกิลในแต่ละสายสำหรับ Persona ในหมวดนั้นๆ

 

Persona หมวด SLASH Persona หมวด STRIKE
รายชื่อ การสืบทอด % Skill ในหมวดนี้ รายชื่อ การสืบทอด % Skill ในหมวดนี้
Ares Slash 8.0 Cleave Ara Mitama Slash 1.0 Bash
Barong Strike 1.0 Power Slash Hecatoncheires Strike 8.0 Assault Dive
Chimera Pierce 1.0 Zan-ei Helel Pierce 1.0 Sonic Punch
Ganesha Fire - Getsu-ei Koumokuten Fire - Kill Rush
Girimehkala Ice - Gale Slash Melchizedek Ice - Swift Strike
Gurr Elec - Mighty Swing Nata Taishi Elec - Herculean Strike
Hanuman Wind - Fatal End Neko Shogun Wind - Gigantic Fist
Jikokuten Light - Blade of Fury Oumitsunu Light - Heat Wave
Kali Dark - Deathbound Ubelluris Dark - Vicious Strike
Masakado Recovery 0.2 Tempest Slash Vishnu Recovery 0.2 Weary Thrust
Narusimha Enhance 0.2 Heaven's Blade Yamatano-orochi Enhance 0.2 Akasha Arts
Rakshasa Bad Status - Brave Blade Zouchouten  Bad Status - God's Hand
Raphael Special 1.0 Vorpal Blade   Special 1.0  
Siegfried Almighty 0.2     Almighty 0.2  
Taraka Passive 1.0     Passive 1.0  
Titan       Persona หมวด FIRE
Valkyrie       Asura Slash 0.2 Agi
Yaksini        Berith Strike 0.2 Maragi
Persona หมวด PIERCE Bishamonten Pierce 0.2 Agilao
Chi You Slash 1.0 Single Shot Flauros Fire 8.0 Maragion
Cu Chulainn Strike 1.0 Double Fangs Hell Biker Ice - Agidyne
Eligor Pierce 8.0 Holy Arrow Hua Po Elec - Maragidyne
Kartikeya Fire - Twin Shot Kumbhanda Wind - Ragnarok
Mara Ice - Cruel Attack Nekomata Light 1.0 Maralagidyne
Naga Elec - Torrent Shot Okuninushi Dark 1.0  
Raja Naga Wind - Poison Arrow Orpheus Recovery 1.0  
Scathach Light - Vile Assault Orthrus Enhance 1.0  
Seiten Taisei Dark - Arrow Rain Pyro Jack Bad Status 1.0  
Setanta Recovery 0.2 Myriad Arrows Rangda Special 1.0  
Tam Lin  Enhance 0.2 Primal Force Sati Almighty 0.2  
  Bad Status - Pralaya Saturnus Passive 1.0  
  Special 1.0   Seth      
  Almighty 0.2   Surt      
  Passive 1.0   Suzaku       
Persona หมวด ICE Persona หมวด ELECTRICITY
Apsaras Slash 0.2 Bufu Byakko Slash 0.2 Zio
Forneus Strike 0.2 Mabufu Dionysus Strike 0.2 Mazio
Gabriel Pierce 0.2 Bufula Hokuto Seikun Pierce 0.2 Zionga
Ganga Fire - Mabufula Michael Fire - Mazionga
Genbu Ice 8.0 Bufudyne Oberon Ice - Ziodyne
High Pixie Elec - Mabufudyne Odin Elec 8.0 Maziodyne
Jack Frost Wind - Niflheim Omoikane Wind - Thunder Reign
King Frost Light 1.0   Shiva Light 1.0  
Laksmi Dark 1.0   Take-mikazuchi Dark 1.0  
Parvati Recovery 1.0   Take-minakata Recovery 1.0  
Sarasvati Enhance 1.0   Thor Enhance 1.0  
Shiisaa Bad Status 1.0   Thoth  Bad Status 1.0  
Skadi Special 1.0     Special 1.0  
Yurlungur  Almighty 0.2     Almighty 0.2  
  Passive 1.0     Passive 1.0  
Persona หมวด WIND Persona หมวด LIGHT
Angel Slash 0.2 Garu Archangel Slash - Hama
Atropos Strike 0.2 Magaru Atavaka Strike - Mahama
Clotho Pierce 0.2 Garula Daisoujou Pierce - Hamaon
Empusa Fire - Magarula Dominion Fire 0.2 Mahamaon
Fortuna Ice - Garudyne Horus Ice 0.2 Samsara
Garuda Elec - Magarudyne Metatron Elec 0.2  
Jatayu Wind 8.0 Panta Rhei Mithra Wind 0.2  
Kusi Mitama Light 1.0   Power Light 8.0  
Lachesis Dark 1.0   Principality Dark -  
Nandi Recovery 1.0   Sandalphon Recovery 1.0  
Nigi Mitama Enhance 1.0   Throne Enhance 1.0  
Norn Bad Status 1.0   Uriel Bad Status -  
Orobas Special 1.0   Vasuki Special 1.0  
Quetzalcoatl Almighty 0.2   Virtue  Almighty 0.2  
Seiryuu Passive 1.0     Passive 1.0  
Sparna               
Persona หมวด DARK Persona หมวด LIGHT & DARK
Alice Slash 0.2 Mudo Anubis Slash -  
Baal Zebul Strike 0.2 Mamudo Messiah Strike -  
Chernobog Pierce 0.2 Mudoon Satan Pierce -  
Ghoul Fire 0.2 Mamudoon Trumpeter  Fire 0.2  
Lamia Ice 0.2 Die for Me!   Ice 0.2  
Loa Elec 0.2     Elec 0.2  
Lucifer Wind 0.2     Wind 0.2  
Mot Light -     Light 3.8  
Mother Harlot Dark 8.0     Dark 3.8  
Nidhogg Recovery -     Recovery 0.2  
Pale Rider Enhance -     Enhance 0.2  
Samael Bad Status 1.0     Bad Status 0.2  
Thanatos Special 1.0     Special 1.0  
Yomotsu Shikome Almighty 0.2     Almighty 0.2  
  Passive 1.0     Passive 1.0  
Persona หมวด RECOVERY Persona หมวด BAD STATUS
Alilat Slash - Patra Abaddon Slash - Evil Touch
Alp Strike - Dia Arahabaki Strike - Evil Smile
Ananta Pierce - Charmdi Beelzebub Pierce - Ghastly Wail
Attis Fire 1.0 Enradi Incubus Fire 0.2 Pulinpa
Cybele Ice 1.0 Posumundi Inugami Ice 0.2 Tentarafoo
Hariti Elec 1.0 Re Patra Kaiwan Elec 0.2 Bewilder
Kikuri-hime Wind 1.0 Diarama Kurama Tengu Wind 0.2 Eerie Sound
Kingu Light 0.2 Media Lilim Light - Poisma
Kohryu Dark 0.2 Me Patra Lilith Dark 1.0 Poison Mist
Leanan Sidhe Recovery 8.0 Recarm Mokoi Recovery - Virus Breath
Pixie Enhance 3.8 Diarahan Mothman Enhance 1.0 Marin Karin
Queen Mab Bad Status 0.2 Mediarama Narcissus Bad Status 3.8 Sexy Dance
Saki Mitama Special 1.0 Samarecarm Nebiros Special 1.0 Provoke
Titania Almighty 1.0 Amrita Pazuzu Almighty 0.2 Infuriate
Unicorn Passive 1.0 Mediarahan Succubus Passive 1.0  
Yatagarasu      Salvation Vetala       
Persona หมวด ALL สกิลหมวด Special
Black Frost Slash 1.0   Recarmdra Trafuri
Decarabia Strike 1.0   สกิลหมวด Almighty
Legion Pierce 1.0   Foul Breath Megidola Spirit Drain
Loki Fire 1.0   Life Drain Megidolaon Morning Star
Orpheus Telos Ice 1.0   Stagnant Air Black Viper Megido
Ose Elec 1.0   สกิลหมวด Enhance
Slime Wind 1.0   Tarunda Dekunda Marakunda
Susano-o Light 1.0   Tarukaja Revolution Masukunda
  Dark 1.0   Rakunda Fire Break Power Charge
  Recovery 1.0   Rakukaja Ice Break Matarukaja
  Enhance 1.0   Sukunda Elec Break Marakukaja
  Bad Status 1.0   Sukukaja Wind Break Masukukaja
  Special 1.0   Rebellion Matarunda Dekaja
  Almighty 1.0   Mind Charge Tetrakarn Makarakarn
  Passive 1.0          
สกิลหมวด Passive
สกิลจำพวก Dodge, Evade, Resist, Null, Repel, Boost, Amp ทั้งหมด Victory Cry Survive Dark, Light
Regenerate 1, 2, 3 Counter Counterstrike High Counter Endure Endure Dark, Light
Invigorate 1, 2, 3 Enduring Soul Auto-Tarukaja Unshaken Will Apt Pupil Weapons Master
Growth 1, 2, 3 Divine Grace Auto-Rakukaja Arms Master Alertness Spell Master
Spring of Life Fast Retreat Auto-Sukukaja Raging Tiger Cool Breeze Sharp Student

 

Comment

Comment:

Tweet

Our agency has been in the writing industry for a long time, so if you are seeking where to get superior quality Definition Essay>, merely contact us.

#30 By History Essay (31.184.238.73) on 2013-08-23 08:30

<p><a href="http://dissertationhelp.9f.com/">dissertation india</a><br /></p>

#29 By Dissertation India (59.180.116.151) on 2012-04-15 14:09

#28 By link packages (91.212.226.136) on 2012-04-09 11:58

Thanks for sharing your website.This blogs are very informative. I really say thanks to you.

#27 By Logo (14.192.145.69) on 2012-03-26 18:30

A kind of smashing facts referring to this post would be taken by writing jobs service, I’m sure.

#26 By writers job (91.212.226.136) on 2012-02-16 07:18

What is that chart,its very interesting.

#25 By best forum hosting (203.201.60.118) on 2011-12-19 14:28

It is nice to certainly find a blog where the blogger is actually Thanks to sharing

#24 By Domain registration (203.201.60.118) on 2011-11-30 17:11

This is my Good luck that I found your post which is according to my search and topic, I think you are a great blogger, thanks for helping me outta my problem..

#21 By dissertation Writing Service (110.38.48.143) on 2011-11-03 15:18

Really great post nice work i love your work and its really helped me in my research.Thanks for sharing:)

#13 By Dissertation Help (110.38.48.143) on 2011-10-28 18:24

I opine that to get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> from banks you should present a great motivation. Nevertheless, one time I've received a bank loan, just because I was willing to buy a bike.

#11 By FrostLeigh (91.212.226.143) on 2011-10-24 01:33

great work.

#10 By Dissertation Proposal (119.155.28.18) on 2011-10-06 05:05

I got best information..Nice blog...

#9 By Andoid apps development (203.201.60.118) on 2011-09-02 13:20

Really great post nice work i love your work and its really helped me in my research.Thanks for sharing:)

#8 By Dissertation Help (110.37.50.229) on 2011-08-06 17:41

Nice writing. I searching various blogs for my Custom essay research.I belive your website should come up much higher in the search results than where it is showing up right now….

#7 By dissertation help (119.155.21.96) on 2011-07-06 17:33

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#6 By Thesis Proposal (116.71.34.173) on 2011-06-15 18:01

i am waiting for your next post,quite interesting.

#5 By UK Dissertation Help (119.155.78.176) on 2011-05-27 17:18

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#4 By BBA Dissertation Proposal (116.71.36.134) on 2011-05-26 12:35


I have been visiting this blogs it is help me thanks a lot for shearing this kind of information. Keep updating.thanksopen-mounthed smile

#3 By Marketing Dissertation (116.71.50.161) on 2011-02-18 21:00

it's good to see this information in your post, i was looking the same but there was not any proper resource, thanx now i have the link which i was looking for my research.

#2 By uk dissertation (116.71.6.253) on 2011-02-09 23:34

article great for me, its so beautiful tips given to me,

#1 By Phd Dissertation Proposal (182.178.111.138) on 2010-12-14 14:04